10 главных стихотворений Булата Окуджавы: писательство и философия жизни

Читайте здесь:  https://prosodia.ru/catalog/shtudii/10-glavnykh-stikhotvoreniy-bulata-okudzhavy-pisatelstvo-i-filosofiya-zhizni/

Автор: Александра Ирбе

2022 гг.